Algemene Voorwaarden en privacyverklaring

Algemene Voorwaarden Twines Algemeen

 Twines, gevestigd aan korte hovenstraat3, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.twines.nl korte hovenstraat3 0455325454

JWJ van cuijk is de Functionaris Gegevensbescherming van Twines Hij/zij is te bereiken via info@twines.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Twines verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht

van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- IP-adres

- Locatiegegevens

- Lijst met contactgegevens van de klant via een app

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van

ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten

van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij

zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@twines.nl, dan verwijderen wij

deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Twines verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

Twines neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat

hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Twines) tussen

zit. Twines gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: [aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica,

belang en verwachte gevolgen voor betrokkene]

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Twines bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de

volgende bewaartermijnen voor de volgende (categoriennn) van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden Personalia >

Bewaartermijn > Reden Adres > Bewaartermijn > Reden Enzovoort > Bewaartermijn > Reden

Delen van persoonsgegevens met derden

Twines verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke

verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Twines gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de

gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Twines en heeft u het recht op

gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand

naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw

persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@twines.nl. Om er

zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie

uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter

bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Twines wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid

heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Twines neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste

openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,

neem dan contact op met onze klantenservice of via info@twines.nl

 

1. Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Twines en een koper, zijn de navolgende leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen is afgeweken.
2. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden op enig moment door de rechter geheel of gedeeltelijk worden vernietigd of nietig worden verklaard, dan laat dit de werking van de overige bepalingen onverlet.

Aanbiedingen, offertes en overeenkomst

1. Alle aanbiedingen en offertes van Twines zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding of offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een aanbieding of offerte vervalt indien het product waarop de aanbieding of offerte betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
2. Wanneer een product onverhoopt niet meer leverbaar is, wordt de koper daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht en kan de bestelling te zijner keuze worden geannuleerd of gewijzigd. Indien de bestelling wordt geannuleerd en er is reeds betaald, dan stort Twines het reeds betaalde binnen 14 werkdagen terug op de rekening waarvan de betaling afkomstig is.
3. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.
4. Twines kan niet aan een aanbieding of offerte worden gehouden indien de koper redelijkerwijs kan begrijpen dat (een onderdeel van) de aanbieding of offerte een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
5. De in een aanbieding of offerte vermelde prijzen zijn in euro’s, inclusief B.T.W.
6. Twines is gerechtigd te bedingen dat de koper voor levering een voorschot dient te betalen.
7. Twines is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Twines dit zo spoedig mogelijk mee na ontvangst van de bestelling.
8. Twines levert geen wijnproducten aan personen die jonger zijn dan 18 jaar. Door de producten te bestellen verklaart de koper dat hij ten minste de gestelde leeftijd heeft.
9. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging per mail is verzonden naar het door koper opgegeven e-mailadres.
10. De geleverde wijnflessen kunnen afwijken van de afbeeldingen van flessen of etiketten op de website en geven de koper niet het recht de producten te weigeren, de overeenkomst te ontbinden dan wel schadevergoeding van Twines te vorderen.

Prijzen en betalingen

1. Alle op de website vermelde prijzen zijn in Euro inclusief B.T.W., tenzij anders vermeld.
2. Kiest u voor betaling met iDEAL, dan hoeft u geen bezorgkosten te betalen vanaf € 75. Indien het factuurbedrag lager is dan € 75,00 dan bedraagt de bijdrage in verzendkosten € 6,95.
3. Betaling dient vooraf te geschieden middels iDEAL of creditcard
4. In voorkomende gevallen is het niet mogelijk om op rekening te betalen. In uitzonderlijke gevallen kan gevraagd worden om een aanbetaling.

Levering
1. Levering vindt uitsluitend plaats in Nederland.
2. Levering vindt plaats op het door koper opgegeven leveradres en voor rekening van koper.
3. De webshop van Twines geeft een indicatie van de levertijd. Twines zal proberen te leveren binnen drie werkdagen, doch indien deze termijn om welke reden dan ook niet kan worden gehaald, is Twines niet van rechtswege in verzuim.
4. Twines is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden. Wanneer de bestelling van de koper niet op voorraad is wordt er contact met de koper opgenomen over de levertijd. Mocht de levertijd voor de koper niet acceptabel zijn dan wordt de bestelling automatisch geannuleerd.

Opschorting en ontbinding van de overeenkomst
1. Twines is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien:

                 1. de koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt dan wel Twines goede grond heeft te vrezen die hij in die verplichtingen zal tekortschieten.
                 2. er sprake is van liquidatie van de koper, aan de koper surseance van betaling is verleend, de koper is staat van faillissement is verklaard, de koper wordt toegelaten tot de WSNP, de koper de vrije beschikking over zijn vermogen of inkomsten geheel of gedeeltelijk verliest, de koper zijn bedrijf verkoopt dan wel indien er ten laste van de koper beslag wordt gelegd en die beslag niet binnen drie maanden is opgeheven.

2. Twines is voorts bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet van Twines kan worden gevergd.
3. Indien Twines overgaat tot opschorting of ontbinding, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade dan wel kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
4. Indien Twines overgaat tot ontbinding van de overeenkomst, zijn de vorderingen van Twines op de koper onmiddellijk opeisbaar. Indien de ontbinding aan de wederpartij toerekenbaar is, is de koper verplicht de hierdoor ontstane direct en indirecte schade en kosten aan Twines te vergoeden.

Overmacht

1. Twines is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de koper indien zij daartoe gehinderd wordt door overmacht. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie worden begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Twines geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Twines niet in staat is haar verplichtingen blijvend of tijdelijk na te komen.
2. Onder overmacht wordt onder meer begrepen (burger)oorlog, oorlogsgevaar, transportmoeilijkheden alsmede brand, ernstige storingen en werkstakingen in het bedrijf van Twines of diens leveranciers.
3. Twines kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
4. Indien Twines zijn verplichtingen uit de overeenkomst ten tijde van het intreden van overmacht reeds gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomen, is Twines gerechtigd hiervoor separaat te factureren.

Reclame
1. De koper is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken onmiddellijk nadat de zaken hem ter beschikking zijn gesteld.
2. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen 4 dagen na levering schriftelijk en gespecificeerd aan Twines te worden gemeld, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens gebruiker vervalt.
3. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond –doch in ieder geval binnen uiterlijk 8 dagen- na ontdekking hiervan, schriftelijk en gespecificeerd aan Twines te worden gemeld, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens Twines vervalt.
4. De koper dient Twines in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
5. Ingeval van gegronde en tijdige reclame zal Twines te zijner keuze hetzij de geleverde zaken vervangen tegen retournering van de oorspronkelijk geleverde zaken hetzij een vervangende vergoeding daarvoor aan de koper te voldoen of een evenredig gedeelte van de factuur crediteren.
6. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de ter zake hiervan door Twines gemaakte kosten integraal voor rekening van de koper.

Retouren

1. Koper heeft het recht om zonder opgave van redenen de goederen te retourneren binnen een periode van 14 kalenderdagen, ingaande de dag na ontvangst van de producten.
2. Indien (een deel van) de bestelling wordt geretourneerd, komen de kosten van terugzending (€ 0,85 per fles) voor rekening van de koper. Voor de retour gezonden wijnen, zal Twines een creditfactuur doen toekomen aan de koper.
3. Koper kan de goederen alleen retourneren indien de betreffende goederen compleet, onbeschadigd en ongebruikt zijn en in de originele ongeopende doos geretourneerd worden.
4. Mocht blijken dat de geretourneerde flessen niet in de originele ongeopende doos zijn geretourneerd, dan zal Twines naast de kosten voor het terugzenden (€ 0,85 per fles), eveneens € 0,50 per fles in rekening brengen.

Eigendomsvoorbehoud
1. Het eigendom van de geleverde wijnen gaat over op de koper nadat het verschuldigde bedrag is betaald. Het risico van de wijnen gaat over op het moment van levering aan de koper.

Aansprakelijkheid
1. Indien Twines aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. Twines is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Twines is uitgegaan van door of namens de    koper verstrekte onjuiste dan wel onvolledige gegevens.
3. Indien Twines aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de schade van Twines beperkt tot maximaal het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
4. De aansprakelijkheid van Twines is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
5. Twines is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Twines of zijn leidinggevende ondergeschikten.
Toepasselijk recht
1. Op alle overeenkomsten tussen Twines en koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Onverminderd het recht van Twines een geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter, zullen geschillen tussen partijen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Twines, tenzij de kantonrechter bevoegd is.